-----------------------------------------------------------
پکیج آموزشی ایزو 9001 شامل بسته آموزشی و نمونه فایل اجرا شده واقعی
پکیج آموزشی ایزو 14001 شامل بسته آموزشی و نمونه فایل اجرا شده واقعی
پکیج آموزشی ایزو 18001 شامل بسته آموزشی و نمونه فایل اجرا شده واقعی

هزینه خرید هر پکیج تا پایان اسفند ماه 175 هزار تومان

خرید آنلاین پکیج 175 هزارتومانی

-----------------------------------------------------------
پکیج آموزشی ایزو 10002 شامل بسته آموزشی و نمونه فایل اجرا شده واقعی
پکیج آموزشی ایزو 10003 شامل بسته آموزشی و نمونه فایل اجرا شده واقعی
پکیج آموزشی ایزو 10004 شامل بسته آموزشی و نمونه فایل اجرا شده واقعی

هزینه خرید هر پکیج تا پایان اسفند ماه 99 هزار تومان

خرید آنلاین پکیج 99 هزار تومانی

-----------------------------------------------------------
پکیج آموزشی ایزو FMEA شامل بسته آموزشی و نمونه فایل اجرا شده واقعی
پکیج آموزشی ایزو QFD شامل بسته آموزشی و نمونه فایل اجرا شده واقعی
پکیج آموزشی ایزو 5S شامل بسته آموزشی و نمونه فایل اجرا شده واقعی

هزینه خرید هر پکیج تا پایان اسفند ماه 145 هزار تومان

خرید آنلاین پکیج 145 هزار تومانی


ثبت نام و دریافت گواهی نامه

ادامه خبر