-----------------------------------------------------------
پکیج آموزشی ایزو 9001 شامل بسته آموزشی و نمونه فایل اجرا شده واقعی
پکیج آموزشی ایزو 14001 شامل بسته آموزشی و نمونه فایل اجرا شده واقعی
پکیج آموزشی ایزو 18001 شامل بسته آموزشی و نمونه فایل اجرا شده واقعی

هزینه خرید هر پکیج تا پایان مرداد ماه 175 هزار تومان
-----------------------------------------------------------
پکیج آموزشی ایزو 10002 شامل بسته آموزشی و نمونه فایل اجرا شده واقعی
پکیج آموزشی ایزو 10003 شامل بسته آموزشی و نمونه فایل اجرا شده واقعی
پکیج آموزشی ایزو 10004 شامل بسته آموزشی و نمونه فایل اجرا شده واقعی

هزینه خرید هر پکیج تا پایان مرداد ماه 145 هزار تومان
-----------------------------------------------------------
پکیج آموزشی ایزو FMEA شامل بسته آموزشی و نمونه فایل اجرا شده واقعی
پکیج آموزشی ایزو QFD شامل بسته آموزشی و نمونه فایل اجرا شده واقعی
پکیج آموزشی ایزو 5S شامل بسته آموزشی و نمونه فایل اجرا شده واقعی

هزینه خرید هر پکیج تا پایان مرداد ماه 145 هزار تومان

ثبت نام و دریافت گواهی نامه
ادامه خبر